Το Airpark Plus επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.

Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στo Airpark Plus να απορρίψει την κράτησή του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβασή στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού.

Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και Airpark Plus διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η εγκυρότητα των παραπάνω όρων δεν μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους όρους συναλλαγών του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται με έναν νόμιμο εκπρόσωπο της Airpark Plus. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται εγγράφως. Η αποστολή μέσω e-mail ισοδυναμεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών με έγγραφο.